«حق جلوت» ؛ حق مختص افراد مشهور و سرشناس چه ویزگی هایی دارد؟

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب «حق جلوت» ؛ حق مختص افراد مشهور و سرشناس چه ویزگی هایی دارد؟ مشاهده می کنید

اشخاص همیشه به دنبال خلوت گزینی و دوری از دیگران نیستند، گاه در پی‌ این هستند که در مقام تبلیغ و تأیید یک محصول یا خدمت تجاری، نشان ههای هویتی خویش را به جامعه عرضه کنند. و در مقابل، منفعتی مالی به دست آورند. در نظام حقوقی آمریکا، برای همین منظور حمایت از حق اشخاص برای بهره برداری تجاری از نشان ههای هویتی خویش، حق ویژ‌ه ای شناسایی شده است
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی