معافیت مالیاتی هنرمندان مغایر قانون اساسی است

در سایت اداره کل میراث فرهنگی مطلب معافیت مالیاتی هنرمندان مغایر قانون اساسی است مشاهده می کنید
یک کارشناس اقتصادی گفت: معافیت مالیاتی هنرمندان منطق اقتصادی و یا حتی فرهنگی ندارد. حتی با یکی از اصول قانون اساسی کشور که مبتنی بر عدم تبعیض است، نیز منافات دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت mchto اداره کل میراث فرهنگی